Từ chối trách nhiệm pháp lý

Xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản dịch vụ và ghi chú pháp lý trước khi sử dụng trang web này. Trang web này hoặc bấy kỳ cá nhân nào đăng nhập vào trang web đều có thể sử dụng những dịch vụ mà nó cung cấp, bao gồm tìm kiếm những thông tin chuyên nghiệp, truy cập vào UMA blog, hoặc nếu không sử dụng bất kỳ tính năng nào trên trang này đều phải chấp nhận Điều Khoản và Điều Kiện từ chối trách nhiệm pháp lý mà không cần bất kỳ sự thay đổi. Những điều khoản này giải thích những quyền lợi của bạn và của chúng tôi theo Hiệp Định và được vạch ra theo yêu cầu của pháp luật. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đang đưa ra sự đồng ý của bạn đối với các điều khoản của Hiệp Định này và nó được chặn bởi công ty Universal Management Asia

Mặc dù với nhiều nổ lực đã được thực hiện để đảm bảo là trang web này và nội dung của nó hiện tại hoàn toàn chính xác, hoặc không có lỗi, nhưng không có sự bảo đảm là trang web này hoàn toàn không có những sai sót, chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành ở tất cả hoặc ở bất kỳ thời điểm nào.

Nội dung của trang web này được cấp phép cho công ty Universal Management Asia và quản lý bởi luật pháp quốc tế về quyền tác giả. Những nội dung của trang web sẽ không được sao chép bằng bất kỳ cách nào hoặc hình thức nào, nội dung và tài liệu trên trang web này không có sự đảm bảo về sự chính xác, sự lưu hành, và sự sẵn sàng.

Tất cả người mẫu đều trên 18 tuổi (trừ khi được nêu), và đã ký giấy phép với Universal Management Asia để công ty có quyền sử dụng hình ảnh/ video và dùng những hình ảnh/video cho bất kỳ phương tiện truyền thông nào với bất kỳ mục đích (trừ khiêu dâm và nói xấu) mà có thể bao gồm, trong số những sự kiện, quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị, và đóng gói bao bì cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Tất cả người mẫu đều đồng ý rằng những hình ảnh/video có thể được kết hợp với các hình ảnh/video khác, văn bản và đồ họa, và cắt, thay đổi hoặc sửa đổi phát hành.

Tất cả người mẫu đều đồng ý là họ không có quyền với những hình ảnh/video (trừ khi được sự cho phép của Universal Management Asia), và tất cả các quyền đối với những hình ảnh/video đều thuộc về Universal Management Asia.

Tất cả người mẫu đều ký một hợp đồng phát hành nêu rõ họ không được ký hợp đồng với bất kỳ Đại Lý Người Mẫu, Quảng Cáo, hoặc Công Ty Quản Lý nào khác và Universal Management Asia sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào hoặc bồi thường thiệt hại có thể xảy ra.